:: Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejska Galeria Sztuki w Łodzi (mgslodz.pl).

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-11

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2022-03-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Brak zmiany rozmiaru tekstu

Problem z zawijaniem tekstu przy powiększeniu strony

Nie zastosowano etykiet lub nie są opisane

Brak innych oznaczeń linków poza kolorem

Brak opisu dokumentów do pobrania (format, wielkość)

Występuje brak oznaczenia języka

Duża część materiałów multimediów nie posiada alternatywnych treści

Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych publikowanych na serwisie You Tube i osadzonych w stronie

Brak napisów dla materiałów multimedialnych sprzed 12.2020 publikowanych na serwisie You Tube i osadzonych w stronie

 

Wyłączenia:

Relacje nadawane na żywo z Facebooka

Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje multimedialne opublikowane przed 31 grudnia 2020 r.

Dokumentacja fotograficzna i filmowa materiałów archiwalnych i dzieł sztuki, której zmiany opracowania usług dostępności wiążą się z poniesieniem nadmiernych kosztów

Treści od innych podmiotów, które nie zostały przez nabyte dla naszej instytucji i do których modyfikacji nie jesteśmy uprawnieni

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-26

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

 

Aplikacje mobilne

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Grzelak, zbiory@mgslodz.pl. Kontaktować się można również dzwoniąc na numer telefonu +48 42 6741059. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Główna przestrzeń wystawiennicza ‒ Ośrodek Propagandy Sztuki ‒ zlokalizowana jest w Parku Sienkiewicza, ul. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź. Galeria nie posiada parkingu dla zwiedzających. Główne wejście do Galerii znajduje się przy głównej alei Parku, w jego części środkowej. Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami dziecięcymi. Przed głównym wejściem do Galerii znajduje się przeznaczony do tego specjalny podjazd. Pomieszczenia ekspozycyjne znajdują się na poziomie parteru oraz na antresoli. Osoby z wózkami dostają się na wyższą kondygnację za pomocą przestronnej windy. Ciągi komunikacyjne są szerokie. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Do Galerii  można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

W tym samym budynku znajdują się pomieszczenia biurowe oraz sala audiowizualna przeznaczona do realizowania działań o charakterze edukacyjno-popularyzatorskim. Przestrzenie te są częściowo dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do biur na pierwszym piętrze można dostać się za pomocą windy umieszczonej w części ekspozycyjnej.


Druga z naszych galerii ‒ Galeria Willa mieści się w zabytkowym budynku Willi Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31, 90-607 Łódź. Przestrzeń nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami dziecięcymi. Wejście poprzedzone jest schodami, a drzwi wyposażone w próg. Na piętro można dostać się wyłącznie po schodach. Willę można zwiedzać z psem przewodnikiem lub psem asystującym. Znajdująca się na parterze budynku toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

W budynku mieści się także Galeria Chimera usytuowana na poziomie najniższej kondygnacji w przyziemiu Willi Kindermanna. Jej przestrzeń także nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami dziecięcymi. Wejście poprzedzone jest prowadzącymi w dół schodami. Galerię Chimera można zwiedzać z psem przewodnikiem lub psem asystującym. Znajdująca się w przyziemiu budynku toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Teren Willi jest ogrodzony. Sam budynek poprzedza dziedziniec dzielony ze znajdującym się naprzeciwko przedszkolem. Galeria nie posiada parkingu dla zwiedzających.

 

Trzecia galeria ‒ Galeria Bałucka mieści się w budynku przy Starym Rynku 2, 91-438 Łódź. Przestrzeń jest częściowo dostępna dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami dziecięcymi. Wejście nie jest poprzedzone schodami, ale jest bardzo wąskie. Znajdująca się w galerii toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Galerię można zwiedzać z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

 

Czwarta galeria ‒ Galeria Re:Medium mieści się przy ul. Piotrkowskiej 113, 90-430 Łódź. Przestrzeń jest niedostępna dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami dziecięcymi. Wejście usytuowane jest przy ulicy. Z poziomu chodnika prowadzą do niego schody. Znajdująca się w galerii toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Wystawy można zwiedzać z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

 

Osoby z trudnościami w poruszaniu się

Jak dotrzeć do Ośrodka Propagandy Sztuki:

główna brama Parku Sienkiewicza od strony ul. Kilińskiego: dojazd autobusem nr 57, tramwajami nr 5, 18; główna brama Parku Sienkiewicza od strony ul. Sienkiewicza: dojazd autobusem nr 57.

Jak dotrzeć do Galerii Willa i Galerii Chimera:

dojazd tramwajami nr 9, 12, 13 do ul. Zielonej, konieczność dojścia do Galerii ok. 190 m (od strony zachodniej) lub ok. 270 m (od strony wschodniej).

Jak dotrzeć do Galerii Bałuckiej:

dojazd tramwajem nr 1, 3A, 3B, 11B do Pl. Kościelnego, później konieczność dojścia do Galerii ok. 250 m, lub autobusem 59 do ul. Zgierskiej i konieczność dojścia do Galerii ok. 180 m.

Jak dotrzeć do Galerii Re:Medium:

dojazd tramwajem nr 2, 3A, 3B, 6, 7 do ul. Kościuszki (przy Zamenhofa), później konieczność dojścia do Galerii ok. 270 m (od strony północnej) lub 300 m (od strony południowej); autobusem 80, 83 (przystanek Kościuszki/Zamenhofa) i konieczność dojścia do Galerii ok. 300 m.

 

Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Wszystkie Galerie można zwiedzać z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Miejska Galeria Sztuki W Łodzi