::


Grafika ukraińska z kolekcji Miejskiej
Galerii Sztuki w Łodzi
Українська графіка з колекції Міської
Галереї Мистецтв в Лодзі

Galeria Chimera

ul. Wólczańska 31

wernisaż: 18.03.2022, g./ годину 17.00 oraz live-stream na facebooku Galerii / та пряма трансляція на Facebook галереї

19.03.2022 - 15.05.2022

Autorzy / Aвторів: Rusłan Agirba / Руслан Агірба; Dawid Bekker / Давид Беккер; Igor Bylikiwskij / Ігор Біликівський; Lew Bylikiwskij / Лев Біликівський; Antonina Bobkowa / Антонина Бобкова; Jarosław Daniliw / Ярослав Данилів; Walerij Demianiszyn / Валерій Дем’янишин; Oleg Denisenko / Олег Денисенко; Oleg Dergaczow / Олег Дергачов; Ołena Dudniczenko / Олена Дудніченко; Irina Getman / Ірина Гетьман; Wołodymyr Grywińskij / Володимир Гривінський; Wołodymyr Gumiennij / Володимир Гуменний; Siergiej Hrapow / Сергей Храпов; Siergiej Iwanow / Сергій Іванов; Igor Janowicz / Ігор Янович; Jarosław Kaczmar / Ярослав Качмар; Konstantin Kalinowicz / Константин Калинович; Tee Kho (Muszatow) / Тee Хо (Mуштатов ); Oleksandr Korowaj / Олександр Коровай; Mikhailo Krasnyk / Михайло Красник; Iwan Krawec / Іван Кравець; Andriej Lesiw / Андрій Лесів; Marjana Myroszniczenko / Мар'яна Мирошниченко; Jekaterina Oczeredko / Екатерина Очередько; Tatiana Oczeredko / Татьяна Очередько; Bogdan Pikulickij / Богдан Пікулицький; Bogdan Pilipuszko / Богдан Пилипушко; Taras Pliszcz / Тарас Пліщ; Maria Pljacko / Мария Пляцко; Igor Podolczak / Ігор Подольчак; Julia Procyszyn / Юлия Процишин; Wiktor Remiszewskij / Віктор Ремішевський; Roman Romaniszyn / Роман Романишин; Płaton Silwestrow / Платон Сильвестров; Wołodymyr Strutinskij / Володимир Струтинський; Oleksandra Sysa / Олександра Сиса; Andriej Szabunin / Андрій Шабунін; Oksana Trygub / Оксана Тригуб; Uljana Turczenko / Уляна Турченко; Ludmiła Waszczuk / Людмила Ващук; Margarita Żurunowa / Маргарита Журунова

 

Jesteśmy świadkami niewyobrażalnego barbarzyństwa dokonywanego przez wojska rosyjskie w Ukrainie. Oprócz żołnierzy, giną tam liczni cywile, w tym dzieci. Wśród tych, którzy stanęli w obronie swojej ojczyzny, są ludzie różnych profesji, także artyści.

W imprezach organizowanych przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi nie raz uczestniczyli twórcy ukraińscy. Warto wspomnieć chociażby o kolejnych odsłonach wystawy Łemkowskie Jeruzalem, organizowanej przez Zjednoczenie Łemków w Polsce, a prezentowanej w przestrzeniach wystawienniczych naszej galerii.

Od wielu lat podczas Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź mocno zaznaczają swoją obecność ukraińscy graficy. W latach 1991-2020 do prezentacji konkursowych zostało zakwalifikowanych 46 artystów z Ukrainy. Dwóch z nich nagrodzono Honorowym Medalem Triennale. Byli to: w 1999 roku ‒ Walerij Demianiszyn, a w 2014 ‒ Jarosław Kaczmar.

Grafika ukraińska zawsze prezentowała wysoki poziom. Prace odznaczały się znakomitym warsztatem, ciekawymi rozwiązaniami formalnymi. Sztuka ta zadziwiała rozpiętością tematyczną i umiejętnością godzenia tradycji z wpływami różnych nurtów sztuki współczesnej.

Wystawa w Galerii Chimera potwierdza rozległość poszukiwań artystów. Stanowi panoramę stylów, poetyk, kierunków i orientacji twórczych. Ukraińscy graficy poruszają w swych pracach różne problemy, sięgając przy tym po odmienne sposoby obrazowania, od przedstawiających, często naznaczonych symbolem i metaforą, po takie, w których twórcy zwracają się ku środkom abstrakcyjnym.

W pracach prezentowanych podczas kolejnych edycji łódzkiego Triennale artyści z Ukrainy snuli ogólną refleksję nad światem, nad sztuką, mówili o poezji codziennego życia, ale akcentowali też obsesje i lęki współczesnego człowieka. W niektórych grafikach ‒ widzimy to dzisiaj wyraźnie ‒ antycypowali dzisiejsze poczucie chaosu i tragedii.

Podczas wystawy w Galerii Chimera przedstawiamy wybrane prace 42 twórców. Ekspozycja gwarantuje bogactwo przeżyć, zarówno duchowych, pogłębionych przez refleksję nad obecnym losem Ukrainy, jak i estetycznych. Niech ta wystawa będzie skromnym wyrazem łączności z walczącymi o swoją niezawisłość Ukraińcami, świadectwem poparcia dla ich demokratycznych dążeń i potwierdzeniem bliskości ze zwykłymi ludźmi, którzy przeżywają tragedię wojny.

 

Dariusz Leśnikowski, dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi

 

Czekamy na Was w Galerii Chimera, przy ulicy Wólczańskiej 31. Zapraszamy także najmłodszych, którzy znajdą u nas kącik do zabawy i działań plastycznych. W czasie zwiedzania będzie można zrobić sobie przerwę na ciepłą herbatę lub kawę.

Galeria Chimera czynna:

wtorek – piątek
11:00 – 18:00

sobota – niedziela
11:00 – 17:00

 

Wstęp na wystawę jest bezpłatny, ale by wspomóc ukraińską społeczność, zachęcamy do wpłacania dowolnych kwot bezpośrednio na konta Zjednoczenia Łemków w Gorlicach lub Fundacji „Równe Szanse” w Łodzi, organizujących pomoc dla Ukrainy.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące tych organizacji pozarządowych znajdziecie Państwo w osobnej ulotce dostępnej bezpośrednio w Galerii lub na jej stronie internetowej i Facebooku.

 

Link do informacji na stronie:

http://www.mgslodz.pl/aktualnosci/-874.html

 

Wystawę przygotował Zespół Galerii: Dariusz Leśnikowski, Małgorzata Dzięgielewska,
Beata Świerkowska-Jóźwiak, Ewa Grzelak, Bogusław Janowski, Marek Prus, Grzegorz Krajewski, Tomasz Prus.

 

Ми є свідками немислимого варварства, яке вчиняють російські війська в Україні. Окрім солдатів, там гине велика кількість мирних жителів і навіть діти. Серед тих, хто став на захист своєї Батьківщини, є люди різних професій, у тому числі артисти.

Українські митці не раз брали участь у заходах, організованих Міською галереєю мистецтв у Лодзі. Варто згадати хоча б чергові презентації виставки «Лемківський Єрусалим», що були організовані Об’єднанням лемків у Польщі та представлені у виставковому просторі нашої галереї.

Протягом багатьох років, під час Міжнародного Трієнале Малих Форм Графіки Польща – Лодзь, свою присутність активно підтверджують українські художники-графіки. У 1991-2020 роках 46 художників з України були закваліфіковані до конкурсних презентацій. Два з них нагороджені Почесною медаллю Трієнале. Ними були: в 1999 році – Валерій Дем'янишин, а в 2014 році – Ярослав Качмар.

Українська графіка завжди була на високому рівні. Роботи вирізнялися відмінною майстернею та цікавими формальними рішеннями. Це мистецтво вражало своїм тематичним діапазоном і вмінням поєднувати традиції з впливами різних течій сучасного мистецтва.

Виставка в галереї Химера підтверджує масштабність пошуків митців. Вона являє собою панораму стилів, поетик, напрямків і творчих орієнтирів. Українські художники-графіки порушують у своїх роботах різноманітні проблеми, водночас вдаючись до різноманітних способів зображення, від репрезентативних, часто позначених символом і метафорою, до тих, у яких художники звертаються до абстрактних засобів.

У роботах, представлених на наступних трієнале в Лодзі, митці з України розмірковували про світ і мистецтво, розповідали про поезію повсякденного життя, а також звертали увагу на нав’язливі ідеї та страхи сучасної людини. У деяких графіках – ми це чітко бачимо сьогодні – вони передбачали сьогоднішнє відчуття хаосу та трагедії.

Під час виставки в галереї Химера ми представляємо вибрані роботи 42 художника. Виставка гарантує багатство досвіду, як духовного, поглибленого роздумом про сучасну долю України, так і естетичного. Нехай ця виставка буде скромним виразом єдності з українцями, які борються за свою незалежність, свідченням підтримки їхніх демократичних прагнень та підтвердженням близькості до простих людей, які переживають трагедію війни.

 

Даріуш Лешніковскі, директор Міської галереї мистецтв в Лодзі

 

Чекаємо на вас у галереї Химера за адресою Wólczańska, 31. Також запрошуємо наймолодших, які знайдуть куточок для веселощів та художньої діяльності. Під час відвідування ви зможете зробити перерву на теплий чай чи каву.

 

Галерея Chimera галерея:

вівторок - п’ятниця:
11:00 – 18:00

субота – неділя:
11:00 – 17:00

Вхід на виставку безкоштовний, але щоб допомогти українській громаді, ми заохочуємо вас вносити будь-які суми безпосередньо на рахунки Об’єднання лемків в Горлицях (Zjednoczenie Łemków w Gorlicach)  або Фонду „Równe szanse” в Лодзі, який організовує допомогу Україні.

Всю необхідну інформацію про ці неурядові організації можна знайти в окремій листівці, доступній безпосередньо в Галереї або на її веб-сайті та у Facebook.

 

Посилання на інформацію на сайті:

http://www.mgslodz.pl/aktualnosci/-874.html

 

Виставку підготував колектив галереї: Даріуш Лешніковскі, Малгожата Дзеґелевська,
Беата Свєрковська-Йозвяк, Ева Гжелак, Богуслав Яновскі, Марек Прус, Ґжегож Краєвскі, Томаш Прус.

Patronat medialny


patron złote przeboje patron retsat
patron TVP lodz patron plaster
patron kalejdoskop patron artinfo
patron niezła sztuka