::Strategia

Misja

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi to publiczna samorządowa instytucja kultury. Zajmuje się przede wszystkim prezentacją i promocją sztuki współczesnej, upowszechnianiem jej sensu

i wartości – z wykorzystaniem różnych metod prezentacji. Buduje platformę wymiany myśli pomiędzy artystami a społeczeństwem. Galeria współdziała z innymi instytucjami kultury z kraju i ze świata. Prowadzi różnorodną działalność edukacyjną w obrębie wszystkich środowisk i wśród publiczności zróżnicowanej wiekowo. Galeria gromadzi i udostępnia  kolekcję dzieł sztuki współczesnej, dbając o posiadane przez siebie zbiory. Realizuje program wydawniczy.

 

Wizja

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zmierza do tego, by wszelkie jej działania umacniały wizerunek Galerii jako ważnej instytucji promującej sztukę współczesną, by były wysoko oceniane w Polsce i za granicą.

Instytucja nasza zakłada skuteczną edukację artystyczną i kulturalną społeczności lokalnej (łódzkiej i regionalnej), upowszechnianie i utrwalanie wartości kulturowych.

Galeria pragnie, aby podejmowane projekty w dużej mierze dotykały problemów tożsamości Łodzi i łodzian, odbijały industrialny, wielonarodowy i wielokulturowy rodowód Łodzi.

Jednym z celów powinno być promowanie młodych, interesujących artystów oraz stworzenie miejsca otwartego na dyskusję.

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi chce być miejscem, które kojarzy się z otwartością na dyskusję, rozwój i zmiany, z pielęgnowaniem takich wartości jak poczucie tożsamości, dziedzictwo kulturowe, szacunek dla tradycji, otwartość na nowe zjawiska, tolerancja.

 

Główne cele strategiczne

Skuteczna realizacja istotnych ekspozycji, indywidualnych i zbiorowych, z położeniem nacisku na wystawy problemowe. Większy udział działań  interdyscyplinarnych i intermedialnych. Szeroka prezentacja dzieł ze zbiorów własnych Galerii.

 

Wszechstronne działania edukacyjne pozwalające na angażowanie przedstawicieli rozmaitych środowisk i uczestników w różnym wieku (od dzieci po seniorów).

 

Położenie większego nacisku na wymiar praktyczny edukacji, kształtowanie widza aktywnego.

 

Pozyskiwanie nowej publiczności. Podejmowanie działań „w obszarze rewitalizacji społecznej mającej na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu”.  

 

Stałe wzbogacanie i rozszerzanie problematyki prezentacji o zjawiska najnowsze w kulturze i te, które do tej pory były marginalizowane.

 

Nawiązanie szerszych i trwalszych kontaktów z innymi galeriami i muzeami w Polsce oraz rozwój wymiany międzynarodowej. Wzmocnienie ponadlokalnej (w tym międzynarodowej) pozycji Galerii. Współpraca z instytucjami z mniejszych ośrodków z nastawieniem na kulturalną aktywizację regionu.

 

Rozwinięcie współpracy międzysektorowej, współdziałanie z uczelniami, organizacjami pozarządowymi.

 

Prowadzenie rozległej działalności informacyjnej i promocyjnej, upowszechniającej wiedzę na temat działalności  Miejskiej Galerii Sztuki w obrębie wszystkich środowisk lokalnych i poza Łodzią.

 

Rada Programowa Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi

Skład Rady Programowej Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi:

 

Prof. Andrzej Marian Bartczak

Prof. Stefan Czyżewski

Prof. Stanisław Łabęcki

Miejska Galeria Sztuki W odzi