::16. MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE MAŁE FORMY GRAFIKI,
POLSKA – ŁÓDŹ 2017

Wystawa jest imprezą otwartą dla wszystkich artystów profesjonalnych, uprawiających grafikę warsztatową. Do udziału w ekspozycji przez jury zostają zakwalifikowane sygnowane odbitki z płyt graficznych, nie przekraczające wymiarów 12 x 15 cm (wykonane na papierach nie większych niż 20 x 25 cm). Podczas każdej edycji 10 najlepszych autorów wyróżnianych jest Honorowym Medalem.

MFG LOGO

REGULAMIN WYSTAWY

I. Organizator, miejsce i czas trwania wystawy

1. Organizatorem wystawy jest Miejska Galeria Sztuki w Łodzi. We wszystkich sprawach związanych z wystawą organizatora reprezentują Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, kurator i sekretarz wystawy.

2. Miejscem prezentacji 16. MIĘDZYNARODOWEGO TRIENNALE MAŁE FORMY GRAFIKI, POLSKA – ŁÓDŹ 2017 będzie Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Galeria Willa, ul. Wólczańska 31.

3. Czas trwania wystawy: czerwiec – wrzesień 2017.

II. Uczestnictwo w wystawie

1. W wystawie na równych zasadach uczestniczą artyści graficy z kraju i z zagranicy.

2. Organizator wystawy rozsyła informacje (zaproszenia do wzięcia udziału w wystawie) o MAŁYCH FORMACH GRAFIKI, POLSKA – ŁÓDŹ 2017, na podstawie której zainteresowani autorzy mogą zgłaszać swój udział w ekspozycji.

3. Do artystów grafików, na których udziale organizatorowi szczególnie zależy zostały rozesłane imienne zaproszenia. Dotyczy to zarówno artystów polskich, jak i zagranicznych.

4. Warunkiem formalnym określającym zasady uczestnictwa w wystawie jest wymóg, aby zgłaszane prace były odbitkami z płyt graficznych, nie przekraczających wymiarów 15 x 12 cm, wykonane na papierach nie większych niż 25 x 20 cm (bez passe-partout).

5. W zasadzie ogranicza się liczbę eksponowanych prac jednego autora do 5.

6. Autorzy, którzy uczestniczyli w poprzednich wystawach winni zgłaszać prace najnowsze, powstałe w latach 2014-2016.

7. Ograniczenie czasowe nie dotyczy artystów uczestniczących w wystawie po raz pierwszy.

8. Termin nadsyłania prac na wystawę upływa 16 grudnia 2016 roku.

9. O udziale w wystawie każdego ze zgłoszonych lub zaproszonych artystów grafików decyduje jury kwalifikacyjne.

III. Jury i zasady kwalifikacji prac na wystawę

1. Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi powołuje jury kwalifikacyjne, w którym znajdą się artyści graficy i krytycy sztuki.

2. Jury uwzględniając wymogi formalne, określone niniejszym regulaminem oraz poziom artystyczny zgłoszonych prac dokonuje kwalifikacji na wystawę oraz przyznaje wyróżnienia w postaci Honorowych Medali.

3. Decyzje jury zapadają większością głosów. Przy równej liczbie głosów decydujący jest głos przewodniczącego jury.

IV. Świadczenia organizatora na rzecz uczestników wystawy

1. Wszyscy uczestnicy wystawy otrzymają dyplom uczestnictwa oraz katalog wystawy.

2. Przewiduje się przyznanie równorzędnych wyróżnień – Honorowych Medali dla najlepszych zestawów prac nadesłanych na wystawę.

3. Liczba wyróżnień może przekroczyć 10 Honorowych Medali wystawy.

4. Artyści graficy uczestniczący w ekspozycji i będący jednocześnie członkami jury nie są brani pod uwagę jako kandydaci do wyróżnień.

V. Inne postanowienia

1. Artyści graficy uczestniczący w wystawie winni nadesłać wraz z pracami wypełnioną kartę uczestnictwa, zawierającą spis prac, z podaniem tytułów, techniki oraz daty wykonania. Prace graficzne powinny być sygnowane.

2. W celu dalszej popularyzacji małych form grafiki organizator zwrócił się do autorów z prośbą o przychylne uwzględnienie propozycji przekazania nadesłanych i zakwalifikowanych na wystawę prac do kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi.

3. Prace graficzne, których autorzy nie zechcą przekazać do zbiorów Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, będą zwrócone po zakończeniu wystawy.

4. Prace, które nie będą zakwalifikowane przez jury do ekspozycji, organizator zwraca autorom.

5. Organizator wystawy zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.


Łódź, czerwiec 2016

Dokumenty do pobrania:
Karta Zgłoszenia