:: 17. MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE MAŁE FORMY GRAFIKI, POLSKA – ŁÓDŹ 2020

Uwaga! zmiana terminu wystawy. Otwarcie wystawy głównej 17. Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki, Polska - Łódź 2020 nastąpi 22 października, a wystaw towarzyszących 23 października 2020 roku.


Miejska Galeria Sztuki w Łodzi publikuje listę uczestników wystawy 17. Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki, Polska - Łódź 2020. PDF w zakładce MFG / Zasady uczestnictwa

 

Regulamin 17. Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź 2020

 

1/ W konkursie 17. Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź 2020, które odbędzie się w Łodzi od czerwca do września 2020 roku w Galerii Willa, ul. Wólczańska 31, mogą wziąć udział artyści profesjonalni z kraju i zagranicy oraz studenci ostatniego roku wyższych uczelni artystycznych. Udział w konkursie jest bezpłatny. Nadesłane prace będą kwalifikowane do ekspozycji przez międzynarodowe jury powołane przez organizatora Triennale. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

2/ Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dokładne wypełnienie i odręczne podpisanie w trzech miejscach karty zgłoszenia (pod wyrażeniem zgody na pozostawienie prac w kolekcji Galerii, akceptacją wszystkich warunków regulaminu oraz klauzulą informacyjną).

 

3/ Każdy z artystów może zgłosić do konkursu do 5 prac swojego autorstwa, powstałych w latach 2017-2019 (ograniczenie czasowe nie dotyczy autorów uczestniczących w wystawie po raz pierwszy) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Grafiki należy nadsyłać wyłącznie listami zwykłymi lub poleconymi (ze względu na komplikacje celne wykluczone są przesyłki wartościowe w pakietach i paczkach) na adres:

 

MIEJSKA GALERIA SZTUKI W ŁODZI

17. MAŁE FORMY GRAFIKI 2020

UL. H. SIENKIEWICZA 44

90-009 ŁÓDŹ

POLSKA

 

Koszty dostarczenia grafik na konkurs ponoszą autorzy. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub zaginięcie prac w czasie transportu.

 

4/ Do udziału w wystawie zostaną dopuszczone jedynie odbitki z płyt graficznych nie przekraczających wymiarów 12 x 15 cm, wykonane na papierach nie większych niż 25 x 20 cm (bez passe-partout). Wystawa pokonkursowa będzie eksponowana w passe-partout oraz jednolitych ramach o wymiarach 70 x 50 cm, zapewnionych przez organizatora.

 

5/ Najlepsze 10 zestawów prac zostanie wyróżnionych Honorowymi Medalami oraz 10 nagrodami finansowymi w kwocie po 1 000 EURO netto każda. Wypłata nagrody nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez nagrodzonego.

 

6/ Wszyscy uczestnicy wystawy pokonkursowej otrzymają w formie elektronicznej katalog wystawy w postaci PDF. Osobom, które wyrażą chęć otrzymania katalogu w formie drukowanej, bezpłatny egzemplarz zostanie przesłany pocztą. Opłatę za przesyłkę pocztową ponosi uczestnik. Wysokość opłaty uzależniona jest od miejsca zamieszkania uczestnika. Katalog będzie można również odebrać osobiście.

 

7/ Prace niezakwalifikowane na wystawę można będzie odbierać osobiście do 31 sierpnia 2020 roku lub zostaną odesłane autorom przez organizatora po zamknięciu wystawy. Koszt retransportu prac ponosi organizator. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub zaginięcie prac podczas ich retransportu do autorów.

 

8/ W celu przygotowania katalogu prosimy o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia (pismem drukowanym) i odesłanie jej wraz z grafikami. Istnieje możliwość pobrania i wydrukowania karty zgłoszenia ze strony internetowej Galerii z zakładki mfg/zasady-uczestnictwa i przesłania jej wraz z pracami na adres Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi.

 

9/ Do 31 marca 2020 roku artyści zostaną powiadomieni o wynikach obrad międzynarodowego jury. Lista uczestników wystawy zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.mgslodz.pl/mfg

 

10/ Plonem dotychczasowych wystaw jest wartościowa, licząca 12.861 prac, kolekcja współczesnych grafik z ponad 70 krajów, dzięki której Miejska Galeria Sztuki w Łodzi promuje twórczość graficzną w Polsce i zagranicą.

 

11/ Wszystkie zakwalifikowane na wystawę przez międzynarodowe jury prace przechodzą na własność Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. Wzbogacą one kolekcję Małych Form Grafiki w zbiorach Galerii.

 

 

Licząc na przyjęcie naszego zaproszenia przesyłamy wyrazy szacunku oraz serdeczne pozdrowienia.

 

Dariusz Leśnikowski / Kurator Triennale

Małgorzata Dzięgielewska / Koordynatorka Triennale

Nagrodzeni Artyści